OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Spirit  Club s.r.o., CHUDENICKÁ 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 057 33 154, DIČ: CZ05733154, zapísaná v OR Okresného súdu v Prahe, odd. C 269780, predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vetom.club

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ďalej len "kupujúcim "prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Kupujúci môže objednať tovar aj telefonicky na tel. 739 544 576.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Užívateľský účet môže byť dočasne nedostupný z dôvodu údržby systému.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálnych dohodnutých podmienok. 3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a to len v rámci územia Slovenskej republiky. Pre dodávku na území iného štátu je potrebné kontaktovať predávajúceho, ktorý oznámi podmienky. 3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár (objednávku) vo webovom rozhraní obchodu. Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. 3.4.1.objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu  3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”). 3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”). 3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). 3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) Si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sazby. 4. Cena tovaru a Platobné podmienky 4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay bezhotovostným prevodom prostrednícstvom služby GoPay bezhotovostně prevodom na účet predávajúceho č. 789953/5500, vedený v Raiffeisen Bank, po zaslaní VS (variabilného symbolu) a výzvy k úhrade objednávky, kúpna cena je prijatá po pripísaní platby s príslušným VS na účet predávajúceho na dobierku – iba v hotovosti, v mieste určenom kupujúcim v objednávke Daňový doklad je zaslaný spolu so zásilekou

4.2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež čiastku za poštovné a balné v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 15tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci  je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 0), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovat.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, alebo ak kupujúci porušil pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty prodávajúcého.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujícím.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dárček.

6. Reklamácia

6.1. Tovar je možné reklamovať iba v prípade prijatia poškodenej zásielky, respektíve poškodeného balenia produkta.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej  požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručení.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

8.2.1. Že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používá.

8.2.2. Že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

8.2.3. Že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.2.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese veto Club, s.r.o., P.O.Box 76, 120 00 Praha 2. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných stran

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákoníku.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@nullvetomclub.com

9.4. Informáciu o vybavenie sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujícího.

9.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu.  Ak Nezvolíkupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 0) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informacie.

11. Obchodné upozornenie

11.1. Neliekové prípravky, ktoré je možné zakúpiť v našom internetovom obchode nie sú určené na liečbu chorôb a iných zdravotných problémov. Ide o prípravky schválené a registrované ako potravinové doplnky. Nachádzajú využitie v oblasti prevencie a posilnenia obranyschopnosti organismu.

11.2. Zodpovednosť za pôsobenia prípravkov nesie výrobca.

11.3. všetké informácie umiestnené na týchto stránkach majú informatívny charakter, slúžia ako všeobecné odporúčania či skúsenosti, neslúži ako návod na riešenie konkrétnych zdravotných problémov.

11.4. Kupujúci bol poučený, že pri užívaní preparátov série Vetom môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k dočasnému zhoršeniu zdravotného stavu, ktorý v priebehu niekoľkých málo dní odznie. S týmto faktom je kupujúci oboznámený a súhlasí s ním.

11.5. Ak kupujúci rieši akýkoľvek zdravotný problém, odporúča sa, aby sa pred používaním preparátov poradil so svojím lékarom.

11.6. Kupujúci je oboznámený so všetkými účinkami preparátou  Vetom a súhlasom s Obchodnými podmienkami na seba preberá zodpovednosť s užívaním týchto preparátov.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolat.

13. Doručovánie

13.1. Kupujúcemu môže byť doručovaná e-mailová pošta na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych předpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný formulár.

V Prahe 22. februára 2017

 

error: Obsah webu je autorsky chráněn !! You are not allowed to print preview this page !!
Máte otázku?
Máte otázku?
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
Momentálne nie sme online. Zanechajte nám prosím Váš odkaz, čo najskôr Vám odpovieme. Ďakujeme.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad